PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING – versie 15.02.2021

 

OPDwebsites hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

OPDwebsites houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

OPDwebsites

Meensesteenweg 236

8501 Bissegem

info@opdwebsites.com

 

Welke gegevens verwerken wij?

Gegevens die u ons via ons contactformulier op onze website bezorgd:

 • Naam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Informatie met betrekking tot uw gewenste website
 • Informatie die u ons zelf verstrekt

 

Waarom verwerken wij je gegevens?

 We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Daarbij verwerken we altijd alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om het door ons beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsdata:

– met verkregen toestemming;

– om de gevraagde opdracht uit te voeren;

– om je te informeren over promoties of informatie waarvan wij oordelen dat zij nuttig voor je zijn;

– om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting;

– in geval OPDwebsites een gerechtvaardigd belang heeft dat zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkene

Verstrekking aan derden

 Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden tenzij:

– aan onze rechtsopvolgers. In dat geval zullen wij alles in het werk stellen om de

vertrouwelijkheid van jouw persoonsdata te blijven waarborgen en zullen wij je

voorafgaandelijk informeren indien jouw persoonsdata zou worden onderworpen aan een

ander privacybeleid;

– dit vereist is voor onze dienstverlening (wij maken hierbij de nodige afspraken met de partijen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen)

– er een wettelijke verplichting op ons rust;

– er een gerechtvaardigd belang is voor OPDwebsites of de betrokken derde;

– wij daarvoor de toestemming van jou verkrijgen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

 U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Bovenaan deze Privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

 Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Scroll naar boven
Scroll naar top

We maken gebruik van cookies om u beter van dienst te zijn.   Privacybeleid